Ochrana osobních údajů

Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ).

Informace o mně

Správcem osobních údajů je Barbora Vlášková (dále jen „Bára Vlášková“), IČO 05062349, trvalé bydliště Nový Dvůr 41, 384 72 Zdíkov
kontaktní email: bara@vlaskova.cz

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů mých klientů, kteří mě prostřednictvím webových stránek kontaktují (dále jen „zákazník“).

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: bara@vlaskova.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy (Obchodní podmínky) mezi Bárou Vláškovou/mnou a zákazníkem, využívám Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky (přihlášky), její zpracování, včetně zaplacení a dodání objednaných služeb. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemohu vyřídit Vaši objednávku.

Pro nabídku mých služeb klientům webových stránek formou obchodních sdělení využívám především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádím z důvodu realizace oprávněných zájmů Báry Vláškové v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžaduji tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuji Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Klientům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, mohu obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na webu baravlaskova.cz. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na email bara@vlaskova.cz. Pokud souhlas odvoláte, nebudu Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Báry Vláškové.

Pro nabídku mých služeb a propagaci Bára Vlášková formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívám především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat webové stránky. Souhlas udělujete v průběhu registrace/přihlášky na seminář, kurz nebo workshop na baravlaskova.cz.

Pro lepší cílení reklamy a propagace baravlaskova.cz zpracovává Bára Vlášková při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených stránkách a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho nastavení v prohlížeči s používáním příslušných cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získávám statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek avšak vše probíhá zcela anonymně (web www.baravlakova.cz do vašeho prohlížeče uloží id, díky kterému Bára Vlášková pozná, jestli se návštěvník/zákazník vrátil či nikoliv. Sběr IP adres je anonymizovaný, k báře vláškové se nikdy nedostanou. Žádné Báře Vláškové osobně známé osobní údaje touto formou Bára Vlášková nesbírá). Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

Pro zajištění zákaznické podpory využívám údaje o Vašem jméně, e-mailu a telefonu.

V případě plnění konkrétních služeb uchovává Bára Vlášková údaje o přístupech k administraci zákazníkova webu, jeho webhostingu, databázi a FTP. Tyto jsou nezbytně nutné k plnění zakázky/objednávky a jsou bezpečně šifrovaně uloženy. Platí stejné zásady jako pro ostatní údaje, po skončení zakázky je možné požádat o jejich odstranění.

Získání e-mailových adres za účelem rozesílání reklamního sdělení. Jejich získání je evidováno a ještě jednou potvrzeno v systému MailerLite, s kterými tento seznam také sdílím.

Jaká data zpracovávám

Údaje poskytnuté klienty. Na baravlaskova.cz zpracovávám osobní údaje o klientech. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky.

Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá baravlaskova.cz informace o stránkách, které si prohlížíte a jaké objednávky vytvoříte. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

Bára Vlášková nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

Zdroje osobních údajů

přímo od klientů, návštěvníků – registrace/objednávka přes webové stránky
při kontaktování skrze kontaktní formulář na baravlaskova.cz
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresa) a údaje umožňující kontakt s klientem, návštěvníkem (telefonní číslo, e-mailová adresa)

2. údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (fotografie zaslané za účelem zpracování jeho objednávky)

Kategorie klientů, návštěvníků

1. návštěvníci a klienti webu baravlaskova.cz

2. Zákazníci jež si objednali služby kontaktováním přímo (e-mailem, telefonem, či osobně).

Kategorie příjemců osobních údajů

1. správce

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu tří let od posledního kontaktu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Pokud vás zajímá více ohledně cookies, podívejte se na příslušnou stránku.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup já jako správce, viz. výše jmenováno.
Dále využívám služeb a aplikací zpracovatelů, která data ochraňují a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

MailerLite (https://www.mailerlite.com/)
Facebook
Instagram
Google (e-mailová schránka, platná podle pravidel GDPR)
Poskytovatel webhostingu vašeho webu (tím, že nahraji hotový web na vámi zakoupený webhosting)
Savana (vyvíjený web hostuji právě zde)
OneBit (vyvíjený web hostuji právě zde)
Simpleshop.cz (skrz který prodávám kurzy, webináře a členství)

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jak dlouho data zpracovávám

Bára Vlášková zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení objednaných služeb. Ze zákona Bára Vlášková následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Obchodní sdělení jsou zasílána klientům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bára Vlášková požádá o udělení nového souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Bára Vlášková po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, či dokud cookie sama nevyprší (informace najdete na příslušné stránce o cookies) případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Bára Vlášková pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Bára Vlášková vztahují.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Báru Vláškovou a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Bára Vlášková zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Bára Vlášková.
  • Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Bára Vlášková, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Bára Vlášková potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Bára Vlášková správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Bára Vlášková zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Bára Vlášková nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Bára Vlášková Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Bára Vlášková k jinému subjektu, kdy Bára Vlášková předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání. Dále mohou zákazníci Bára Vlášková vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Bára Vlášková neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
  • Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Bára Vlášková se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: bara@vlaskova.cz, ráda vám vyhovím.

Bezpečnost

Bára Vlášková dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bára Vlášková klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn silným heslem.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že Bára Vlášková, jež zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi klienty a mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16. 01. 2021.

Pin It on Pinterest